Alp Gürkan’ın Mal Varlıklarının Satışı Geri Çekildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mal varlığına el konulan Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın mal varlığı satışının durdurulduğunu duyurdu. Alp Gürkan adına kayıtlı 7 taşınmaz için 36 milyon 600 bin TL muhammen bedel tespiti yapıldığı ancak satış öncesi Alp Gürkan’la imzalanan sulh sözleşmesi gereği satışların geri çekildiği bildirildi.

Alp Gürkan’ın Mal Varlıklarının Satışı Geri Çekildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mal varlığına el konulan Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın mal varlığı satışının durdurulduğunu duyurdu. Alp Gürkan adına kayıtlı 7 taşınmaz için 36 milyon 600 bin TL muhammen bedel tespiti yapıldığı ancak satış öncesi Alp Gürkan’la imzalanan sulh sözleşmesi gereği satışların geri çekildiği bildirildi.


CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından bilgi edinme kanunu çerçevesinde TMSF’ye Alp Gürkan’ın mal varlığı, Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatları hakkında verilen 20 soruya cevap geldi.


SULH SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TAŞINMAZLAR SATIŞTAN ÇEKİLDİ


TMSF’den yapılan açıklamada, “TMSF’ye devrolan Bank Ekspres A.Ş. alacaklarının tahsili sürecinde, İstanbul Avcılar’da bulunan bir kısım taşınmazların edinilmesi/edindirilmesinden dolayı oluşan fon alacağının tahsili için, Fon Kurulu kararı ile Alp Gürkan hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip başlatılmıştır. Yapılan takipte amme borçlusu şahsın banka hesaplarına, şirket hisselerine ve muhtelif illerdeki gayrimenkullerine haciz konulmuştur. Haciz konulan varlıklar arasında Alp Gürkan’ın Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’deki yüzde 16,99 oranındaki 849.556 hissesi de bulunmaktadır. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. TMSF’nin borçlusu olmayıp, TMSF sadece amme borçlusu gerçek şahsın Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’deki hissesine haciz koyan alacaklı idare durumundadır. Yasal takip sürecinde borçlu şahıs konuyu yargıya taşımış ve TMSF tarafından tesis edilen işlemlerin iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemelerinde TMSF aleyhine iptal davaları açmıştır. Davalar devam etmekte iken, TMSF tarafından Alp Gürkan’a ait bir kısım taşınmazlar 6183 sayılı Kanuna göre satışa çıkarılmış ise de, borçlunun TMSF’ye yaptığı sulh teklifi uyarınca bu taşınmazlar satıştan çekilmiştir. TMSF bu süreçte, bir yandan Alp Gürkan’dan olan kamu alacağının tahsili işlemlerini yürütürken bir yandan da, elim vaka nedeniyle mağdur olan işçilerimizin alacaklarının Sendika-TKİ- Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. koordinasyonu içinde ödenmesini teminen büyük bir hassasiyetle hareket etmiştir. Bu bakımdan, Alp Gürkan’ın sulh teklifi, TMSF karar organı olan Fon Kurulunca uygun bulunmuş ve ilgili şahısla bu konuda sulh sözleşmesi imzalanmıştır. Mezkur sözleşmede, taşınmazların TMSF tarafından satışa çıkarılmasına neden olan ihtilaflı TMSF alacağı ile ilgili sorunun halli yürümekte olan davalara bırakılmış, işçi alacakları ile ilgili olarak da belirtilen işlemlerin yapılması taraflarca kararlaştırılmıştır” denildi.


TMSF TARAFINDAN VERİLEN CEVAPLAR


Özgür Özel tarafından TMSF’ye yöneltilen sorular ve TMSF tarafından verilen cevaplar şöyle:


“TMSF tarafından Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın mal varlığının ne kadarına tedbir konulmuştur?


Cevap: 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takip kapsamında Alp Gürkan adına kayıtlı olduğu tespit edilen 20 taşınmaz ile muhtelif oranlarda hissedarı bulunduğu tespit edilen 5 şirketteki hissesine haciz şerhi işletilmiştir.


Alp Gürkan’ın mal varlığına tedbir konulmasının ardından satışa çıkartılan gayrimenkullerin listesi nedir?


Cevap: Muhtelif yerlerde bulunan 7 adet taşınmazı 20.04.2015-27.04.2015 tarihlerinde 6183 sayılı kanun kapsamında satışa sunmak üzere satış ilanı yayımlanmıştır.


Bu gayrimenkullere TMSF tarafından ne kadar değer biçilmiştir?


Cevap: Satışa çıkarılan 7 adet taşınmaz için toplam 36 milyon 600 bin TL muhammen değer tespit edilmiştir.


20 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen ihale neticesinde, hangi gayrimenkuller hangi şahıs ya da firmalara ne kadar ücretle satılmıştır?


Cevap: İhaleden önce Alp Gürkan tarafından borcun ödenmesine ilişkin sulh teklifinde bulunulması nedeniyle, sulh teklifinin değerlendirilmesini teminen taşınmazlar satıştan çekilmiştir.


TMSF tarafından Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri de TMSF tarafından satış için ihaleye çıkartılmış mıdır?


Cevap: Alp Gürkan’ın Soma Kömür İşletmelerindeki hissesine 6183 sayılı Kanun kapsamında haciz şerhi işletilmiş olup, bu aşamada satışa çıkarılmamıştır.


Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. için ne kadar değer biçilmiştir?


Cevap: Alp Gürkan’ın Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’deki hacizli hissesinin bu aşamada satışı söz konusu olmadığından değerlemesi yaptırılmamıştır.


Mal varlığındaki tedbir kararının neticesinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait toplam ne kadarlık bir satış gerçekleşmiştir?


Cevap: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., hakkında takip yapılan bir borçlu olmayıp sadece hissedarlarından Alp Gürkan hakkında takip yapılıyor olması nedeniyle Alp Gürkan’ın bu şirketteki hissesine haciz konulmuştur. Borçlu olmayan bir şirketin mal varlığının satılması yasal düzenlemeler kapsamında mümkün olmadığından, 6183 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir satış yapılmamıştır.


Soma Kömür İşletmeleri AŞ.’den 1 Aralık 2014 günü işten çıkartılan 2 bin 955 işçinin tazminatların tamamının ödenmesi için tedbir konulan mal varlığının satışının beklendiği de göz önüne alındığında; Soma Kömür İşletmeleri AŞ.’nin mal varlığının tamamının satışı ne zaman gerçekleşecektir?


Cevap: Yukarıda da belirtildiği üzere, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., hakkında takip yapılan bir borçlu olmayıp, sadece hissedarlarından Alp Gürkan hakkında takip yapılıyor olması nedeniyle Alp Gürkan’ın bu şirketteki hissesine haciz konulmuştur. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin mal varlığına haciz konulamadığından satış yapılamamaktadır.


Satış gerçekleştiği takdirde, işçilere kıdem tazminatları toplu bir şekilde verilecek midir?


Cevap: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. hakkında takip yapılan bir borçlu olmadığından ve borçlu olmayan bir şirketin mal varlığının satılması yasal düzenlemeler kapsamında mümkün olmadığından, 6183 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir satış yapılması söz konusu değildir.


Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işten çıkarılan 2 bin 955 işçiye hangi tarihlerde kıdem tazminatı ödemeleri gerçekleştirmiştir?


Cevap: TMSF tarafından 04.06.2015 tarihinde aşağıda detayları verilen ödeme yapılmıştır.


TMSF’nin yukarıda bahsi geçen ilgili kanunun ilgili maddesi gereği işçilere yaptığı ödemeleri, hangi satıştan elde ettiği gelirle gerçekleştirmiştir?


Cevap: Alp Gürkan’ın sulh teklifinin değerlendirilmesi neticesinde alınan Fon Kurulunun 04.06.2015 tarih ve 2015/138 sayılı kararına istinaden; Alp Gürkan’ın TMSF lehine haczedilen hisselerinin bulunduğu Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. işçi alacaklarının ödenmesini teminen, Alp Gürkan adına kayıtlı İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi, 33 ada 2 parseldeki 272/1360 arsa paylı 1.kattaki 3 nolu bağımsız bölüm numarasında kayıtlı taşınmaz 8 milyon 75 bin TL karşılığında TMSF tarafından rızaen satın alınmış, taşınmazın TMSF’ye devir ve tescil bedeli olan 8 milyon 75 bin TL’den, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işçi alacaklarından (ölen işçilerin alacağının tamamının, diğer işçilere de asgari 500-TL olmak üzere toplam alacağın yüzde 10’luk kısmına tekabül eden tutar) anılan Şirket ve Alp Gürkan tarafından bildirilen nihai tutar olan toplam 6 milyon 185 bin 494,64 TL, TMSF tarafından işçilere ödenmek üzere Yapı Kredi Bankası A.Ş. Soma şubesine 04.06.2015 tarihinde gönderilmiştir. Bunun dışında TMSF tarafından işçilere herhangi bir ödeme yapılmamıştır.


Bu ödemeler, TMSF’nin elde ettiği geliri Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) aktarması yoluyla mı gerçekleştirilmiştir?


Cevap: 4 Haziran 2015 tarihindeki ödeme TKİ üzerinden değil, işçilerin hesaplarının bulunduğu Yapı Kredi Bankası A.Ş. Soma Şubesine TMSF tarafından aktarılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.


Ödemeler TKİ üzerinden yapıldıysa, satışın kaç TL’lik kısmı TKİ’ye aktarılmıştır? Cevap: Yukarıda da cevaplandığı üzere TMSF tarafından işçilere yapılan ödemeler TKİ üzerinden gerçekleştirilmemiştir.


Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından iş akdi feshedilen işçilere 4 Haziran 2015’te TMSF tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemesinin kısmi yapılmasının nedeni nedir?


Cevap: Alp Gürkan’ın sulh teklifinde, Soma işçilerinin mağduriyetlerinin bir nebze önlenmesini teminen, şahsı adına kayıtlı, yukarıda bilgileri yer alan taşınmazı, TMSF tarafından yaptırılmış olan ekspertiz bedeli karşılığında TMSF’ye devretmeyi, 6645 sayılı Kanun ile getirilen yasal düzenleme uyarınca da işbu taşınmaz devir bedeli karşılığının, Eynez maden ocağında iş akitlerine son verilen 2831 kişinin belirtilen haklarına mahsuben yüzde 10’un üzerinde olan tutarın (yaklaşık 5 milyon TL) şirketleri adına TMSF tarafından işçilere ödenmesi teklif edilmiş, TMSF tarafından yapılan değerlendirme neticesinde alınan Fon Kurulu kararı uyarınca, ölen işçilerin alacağının tamamının, diğer işçilere de asgari 500 TL olmak üzere toplam alacağın yüzde 10’luk kısmına tekabül eden tutarın (toplam 6 milyon 185 bin 494,64 TL ödenmesi sağlanmıştır) 2 bin 955 işçiye ödenmesi sağlanmıştır.


4 Haziran 2015’te gerçekleştirilen ödeme yasalar gereği kıdem tazminatına hak kazanan 2955 işçinin tamamına mı yapılmıştır? Cevap: 4 Haziran 2015 tarihinde 2955 işçiye ödeme yapılmıştır.


Ödemeler işçilerin tamamına yapılmamış ise bunun nedeni nedir? 4 Haziran 2015’te toplam kaç işçiye ödeme yapılmıştır? Ödemesi yapılmayan işçilere ödemelerin ne zaman yapılması düşünülmektedir? Cevap: Yukarıda belirtildiği üzere, TMSF’ye ilgili şirket tarafından gönderilen listedeki 2 bin 955 işçiye 4 Haziran 2015 tarihinde ödeme yapılmıştır. Bundan sonraki ödemelere ilişkin olarak ilgili şirket ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında imzalanan protokol TMSF’ye ibraz edilmiş olup, toplam 34 milyon 195 bin 720,45 TL’nin 23 taksitte işçilere ödeneceği hususu işveren ve sendika tarafından kararlaştırılmıştır.


4 Haziran 2015’te gerçekleştirilen ödeme TKİ üzerinden mi aktarılmıştır? Cevap: 4 Haziran 2015 tarihindeki ödeme TKİ üzerinden değil, işçilerin hesaplarının bulunduğu Yapı Kredi Bankası A.Ş. Soma Şubesine TMSF tarafından aktarılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.


4 Haziran’da gerçekleşen ödeme, kıdem tazminatı 5 bin TL’den az olan işçilerin alacağının tamamını, 5 bin TL’den fazla olanların da alacağının yüzde 10’unu ödemek kaydıyla mı gerçekleşmiştir? Cevap: 11’inci sorunun cevabı içerisinde açıklanmıştır.


14 Temmuz 2015’te TKİ tarafından bir kısım işçiye ödenen para, tarafınızca TKİ’ye aktarılarak mı gerçekleştirilmiştir? Yapılan bu ödeme tazminatların 2. taksiti midir? Cevap: TMSF tarafından TKİ’ye herhangi bir para aktarılmamıştır. 14 Temmuz 2015 tarihinde bir ödeme yapıldı ise, TMSF’nin bu konu hakkında bir bilgisi bulunmamaktadır.


Hâlen Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Atabacası ve Işıklar ocaklarında iş akdi devam eden işçilerin maaş ödemesi TKİ’ye aktarılan ödemelerle mi gerçekleşmektedir? Cevap: Kurumumuzun bu konu hakkında bir bilgisi bulunmamaktadır.”


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.