MANİSA (İHA) -Sayıştay tarafından yayınlanan raporda, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) usulsüz atamalar yaptığı, bilimsel araştırma projelerinin amacı dışında yürütüldüğü, bilimsel proje adı altında alınan cihazların hastanede kullanıldığı ifade edildi.

Manisa CBÜ’nün 2021 yılı Sayıştay raporunda bazı bilimsel amaçlı projelerin üniversite hastanesi ve üniversite bünyesine bazı tıbbi araçların alınması amacına yönelik olduğu ve üniversite içi atamalarda liyakat, eşitlik ilkelerine dikkat edilmediği ortaya çıktı. Raporda Manisa CBÜ’nün bilimsel araştırma amacından çok başta üniversite hastanesi olmak üzere üniversitenin bazı birimlerinin tıbbi ve diğer cihazlar ihtiyacını karşılama amacına yönelik olduğu belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Üniversite, bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmakla görevlidir. Bir bilimsel araştırma projesinden ise tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı yapması, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bilimsel araştırma projesi yapılmasındaki maksat bir cihazın alınarak kullanılması değil yeni bir bilgi ve teknoloji ortaya koyulmasıdır. Üniversitedeki altyapı projelerinin ise içerik olarak, bu türden bir çıktı elde etmekten çok, bir cihazın satın alınarak kullanıma sokulması ağırlıklı olduğu, çoğunlukla Üniversite Hastanesinin ihtiyaç duyduğu cihazların satın alınmasının amaçlandığı, projelerin bütçesinde cihaz alımı dışında bir kalem olmadığı, projelerde biçimsel şartlar sağlanmasına karşın söz konusu cihazların bilimsel araştırma projesi kapsamında alınması zorunluluğunun nedeninin açıklanmadığı ve bilgi ve teknoloji üretme yönünün bulunmadığı görülmüştür.”

“Bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı yapması amacının gerçekleşmediği görülmektedir”

Örneklerle konuya açıklık getirilen raporda, “Örneğin 2021-022 no’lu projede, projenin amaç ve hedefi özetle, renal taş nedeniyle başvuran çocuklarda, çocuklara daha az zarar veren ve cerrahiye göre daha az hastanede kalış olanağı sağlayacak yöntemlerle tedavisinin sağlanması, proje sonunda bu tedavi yöntemlerinin sonuçlarının incelenmesi, proje sonrasında yine hastanede kalacak cihazlarla hastanenin uluslararası düzeyde kabul görmüş güncel tıbbi yöntemlerle ve modern cihazlarla hizmet verir hale gelmesi olarak belirlenmiştir. 2021-078 no.lu projede, çalışmanın amacı özetle, hastalara flouroskopi cihazıyla Cone Beam Tomografi çekilerek ince safra fistüllerinin saptanması ve sklerozan kolanjit ve akut pankreatit gelişme riskinin azaltılması olarak belirtilmiştir. 2020-117 no.lu projede, çalışmanın amacı özetle, fen öğretimi ve laboratuvar uygulamaları dersinde 3d yazıcı destekli proje uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcılıkları ve materyal geliştirmeye yönelik öz yeterliliklerine etkisinin araştırılması olarak belirtilmiştir. Bu belirtilen proje amaçlarından da görüldüğü üzere, projelerin özünün, ihtiyaç duyulan cihazın temin edilmesi ve cihazın özelliklerine göre kullanılması olduğu, bilgi ve teknoloji üretme yönünün bulunmadığı, sonuçları ile alanında bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı yapması amacının gerçekleşmediği görülmektedir” denildi.

Manisa'nın da aralarında olduğu 5 ilde FETÖ operasyonu! Manisa'nın da aralarında olduğu 5 ilde FETÖ operasyonu!

“Proje bilim için katkı sağlamalı”

Raporda projelerin bilime katkı sağlaması gerektiği ve üniversite bünyesindeki bir birime cihaz temini sağlamaması gerektiği belirtilerek, “Üniversite tarafından yürütülen altyapı projelerinin bilgi ve teknoloji üretme, bilime ulusal veya evrensel ölçüde katkı sağlaması, bir birim için cihaz temini veya döner sermayeye kaynak sağlanması amacına yönelik olmaması gerektiği değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Usulsüz atamalar dikkat çekti

Öte yandan, 2021 Sayıştay raporunun en dikkat çekici başlıklarından biri de “Şube Müdürlüğü ve Hastane Müdürlüğü Kadrolarına, Söz Konusu Kadrolardan Daha Üst Görev Niteliğinde Bulunan Kadrolardan Sınavsız Atama Yapılması” oldu. Üniversite bünyesindeki şube müdürlüğü ve hastane müdürlüklerinin kadrolarına eşitlik, liyakat ve kariyer niteliklerine uygun olmadan sınavsız atamaların yapıldığı ifade edilen raporda şunlar kaydedildi:

“Manisa Celal Bayar Üniversitesinde şube müdürlüğü ve hastane müdürlüğü kadrolarına atamalarda mevzuatta öngörülen şartları bertaraf edebilmek için ve bu kadrolara sınavsız atama yapabilmek için öncesinde kısa süreli fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği gibi üst görevlere atamalar yapıldığı görülmüştür. Üstelik bu yöntem istisnai olarak değil asıl atama usulü yerine çok sayıda kullanılmıştır. Böylelikle, kısa süreli atamalarla üst görevlere atanan kişiler, Yönetmelik’in söz konusu istisna hükmünden yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına atanmış, mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esası göz ardı edilmiştir. Şube müdürü ve hastane müdürü kadro unvanları görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları arasında sayılmıştır. Dolayısıyla ataması yapılacak kişilerin sınav şartı dışında, 657 sayılı Kanun ve Yönetmelik’te belirlenen diğer şartları taşıyor olması gerekmektedir. Sonuç olarak şube müdürü olarak yapılan atamaların deneyimli ve yeterli liyakata sahip personelden kamu hizmetinin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinde yararlanılmak maksadı, ancak kanun ve yönetmeliğin gösterdiği usul ve esaslardaki yeterlilik kriterlerini sağladığında uygun olacağı değerlendirilmektedir. Uygulamanın devam ettirilmemesi gerekmektedir.”