Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen tarafından açıklanan 6. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Toplu sözleşmenin; hak arama, hak alma, hakkı koruma, hakları artırma masası olduğunu vurgulayan Öner, “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, yüzde 6 da refah payı verilmesini ve mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedik.” dedi.

Toplu sözleşme hakkını, toplu sözleşme masasını ve toplu pazarlığı önemsediklerine vurgu yapan Öner, “4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın kamu görevlisi emeklisini aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın insanımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyen, sonuçları itibariyle ise; çiftçiyi, işçiyi, işsizi, sanayiciyi, esnafı, girişimciyi kısacası toplumun diğer kesimlerini de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sosyal politika aracı ve sosyal diyalog zeminidir. Toplu sözleşmenin öznesi insan, konusu insan emeği, yüklemi uzlaşmak, hedefi ise adalete ulaşmaktır. 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ilk oturumla birlikte, kamu işvereninden toplu sözleşme masasında, ekonomideki büyümeyi kamu görevlilerinin maaşlarına ve gelirlerine de yansıtarak, demokratik haklarını artırmak suretiyle kamu görevlilerine yeni Türkiye’yi yaşatacak, Yasak ve sınırlamaları bitirerek kamu görevlilerinde ‘Güçlü Türkiye’yi somutlaştıracak, Mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını iyileştirerek büyük Türkiye’yi ispatlayacak tavır ve teklifleri görmek istiyoruz” dedi.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’ye atıfta bulunan Öner, benzer bir olumsuz sonucun tekrarlanmaması adına, masada uzlaşma temelli bakışın hakim olması gerektiğinin altını çizerek, hakkın teminine, teslimine ve adaletin tesisine fırsat vermesi gerektiğini ifade etti. Mesut Öner, pandemi sürecinin neden olduğu küçülen ekonomi tehdidinin sona erme eğiliminde olduğunu söyleyerek, “6. Dönem Toplu Sözleşme de 6 ay sonra başlayacak 4 altı ayı kapsayacağı için, içinde bulunduğumuz anı değil, gelecek zamanı planlamadır” diye konuştu.

"91 maddelik teklif sunduk"

6. Dönem toplu sözleşme sürecinde masada temsilci bulunduran diğer 2 konfederasyona da toplu sözleşme sürecinde “Memur-Sen ile birlikte hareket etme” daveti yaptıklarının altını çizen Öner, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Senle birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Memur-Sen olarak önceki Toplu Sözleşmelerde mutabakata vardığımız 40 maddeyi de kapsayacak şekilde 6. Dönem Genel Toplu Sözleşmeye ilişkin hazırladığımız 51’i ortak toplamda 91 maddeyi teklif olarak sunuyoruz. Öncelikle belirtmek isterim ki, Toplu Sözleşme Metninin Memur-Sen’in teklifleri çerçevesinde oluşması halinde; gelir dağılımında adaleti sağlama, istihdamda herkese güvence oluşturma, kariyer ve liyakat ilkelerine sadık kalma, emeğin hakkını ve hukukunu koruma, alın terinin karşılığını artırma, ekonomik büyümeyi maaşlara ve gelire yansıtma, 5. Dönem zararlarını tazmin etmeyi sağlama, kamuoyuna deklare edilen vaatleri yerine getirme, demokratik ve anayasal haklardaki sınırlamalardan kurtulma noktasında eksiksiz ve emsalsiz bir irade ve hukuk üretme imkânı kullanılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in tekliflerinden öne çıkanlar ise şöyle:

"1- Maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalı, 6. Dönem’de katsayılar toplamda yüzde 38 artırılmalı. enflasyon farkı gerçekleştiği anda maaşlara yansıtılmalı ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını istiyoruz. 2- Kamu görevlilerinin ekonomik büyümeye katkısı görülmeli ve iki yıl için toplamda yüzde 6 refah payı verilmeli. 3- 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararları görülmeli, 600 TL seyyanen zamla kayıplar giderilmeli. 4- Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 Ek Gösterge’den yararlandırılmalı. 5- Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli. 6- Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31.01.2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli. 7- Vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli vekil ebe/hemşire/imam olarak görev yapanlar ile usta öğretici, ücretli öğretmen, fahri öğretici ve benzeri nitelikteki görevleri yürütenler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin uygulama esas alınarak kurumlarındaki pozisyon ve unvanlarına uygun memur kadrolarına atanır. 8- Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli. 9- Vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli. 10- KİT’lerde yüzde 15’e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT’lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15 / 2. grupta olanlar yüzde 10,3. grupta olanlar yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz. 11- Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar sona erdirilmeli, kadro-derece cetvelleri öğrenim durumu üzerinden düzenlenmeli. 12- Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere; a) Doğum yardımı 1.800 TL’ye yükseltilmeli, b) Ölüm Yardımındaki mevcut tutarların 2 katı ödenmeli, c) Kamu görevlilerine 8.540 TL Evlenme Yardımı verilmeli. 13- Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı. 14- Yardımcı hizmet sınıfı kaldırılmalı mevcut personel genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalı. 15- Kamu görevlisi emeklileri fiilen çalıştıkları dönemlerdeki sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam etmeli, sendikalarla üyelik ilişkisini devam ettirebilmeli kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmeli. 16- Engelli kamu görevlileri beklentileri önemsenmeli pozitif ayrımcılık kapsamında hakları temin edilmeli engelli aile bireyi olan kamu görevlileri ile engelli kamu görevlilerine; engelli bakım ücreti maaşlarıyla birlikte ödenmeli, günlük ve haftalık çalışma süreleri farklı belirleme imkanı verilmeli, yıllık 90 gün fiili hizmet zammı verilmeli, derece artışı 2 yılda bir gerçekleştirilmeli ve her 5 yılda bir ilave derece verilmeli, yeşil pasaporttan başkaca şart olmaksızın yararlanma imkanı getirilmeli, KDV ve ÖTV’den muaf tutulacaklar hususlar genişletilmeli ve pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanması gereken bütün haklardan ivedilikle yararlanmaları temin edilmeli. 17- Kadın kamu görevlileri desteklenmeli, beklentileri önemsenmeli ve hayata geçirilmeli. 18- Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personelin mağduriyetleri giderilmeli, saygın iş ilkesi eksiksiz şekilde hayata geçirilmeli 4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasına maruziyetleri bitirilmeli. 19- Covid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli Covid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar (bugün itibariyle 90 TL) ödeme yapılmalı. 20 - Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak yapılmalı, bu kapsamda kullanılan kadro sayısı artırılmalı kamuda kariyer ve liyakat sistemi benimsenmeli, bu çerçevede görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak gerçekleştirilmeli sınavla atama yapılacak kadroların sayısı yükseltilmeli, unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması sona ermeli, boş kadro sayısından daha az başvuru olması durumunda sınavsız atama benimsenmeli, sözleşmeli personel ile idari hizmet sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği noktasında yaşadığı sıkıntılar ve yoksunluklar adalet, eşitlik ve ehliyet temelinde giderilmeli. 21- Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanmasına ilişkin engeller sona ermeli, demokratik ve sendikal hakları kullanmaya yönelik alan genişletilmeli kamu görevlileri, siyaset (Seçme-Seçilme) hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme ve toplu pazarlık ile grev hakkı toplantı ve gösteri yürüyüş, Düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, Dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı. 22- Sendikalı olmanın farkı yaşatılmalı, toplu sözleşme ikramiyesi artırılmalı. Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli."