Sarıgöl'de Nevruz Bayramı kutlamaları Sarıgöl'de Nevruz Bayramı kutlamaları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Katı Atık Bertaraf Tesisinin önceki işletmecisi Hacı Nuh Kaya arasında bir süredir devam eden ve yargıya taşınan iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan yeni açıklama geldi. 
Başkan Cengiz Ergün, söz konusu açıklamayı paylaştı. Ergün: “Şahsımı ve Büyükşehir Belediyemizi karalamak maksadıyla Hacı Nuh Kaya isimli şahıs tarafından ortaya atılan gerçek dışı iddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama aşağıdadır.” diyerek bakanlığın kararına dikkat çekti. 
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NE DEDİ? 
Bir sosyal medya platformunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak yapılan inceleme hususunda Bakanlığımız ve yargı mercileri hakkında maksatlı paylaşımların yer aldığı görülmüştür.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri yetkili merciinin iznine bağlıdır. Bu Kanun kapsamında; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye İçişleri Bakanı yetkilidir.
Bu çerçevede; Bakanlığımıza ulaşan ihbar ve şikayetler 16.01.2003 tarih ve 380 sayılı genelgemiz doğrultusunda mahallinde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderilmektedir. Valiliklerce konusunda uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru incelenmekte, konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve soruşturulması gerektiği kanaatine varılır ise Valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanun’un 4 üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmaz ise işleme konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte; yapılan ön inceleme neticesinde suç unsuruna rastlanılması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanılmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.
Nitekim sosyal medya platformunda mesnetsiz paylaşımlarda bulunan Hacı Nuh KAYA kullanıcı adlı hesap sahibinin Bakanlığımıza ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkındaki şikayeti üzerine Manisa Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda konuyla ilgili olarak söz konusu iddiaların soyut nitelikte olduğu, kanıtlayıcı herhangi bir delil sunulamadığı ayrıca Türk Ticaret Kanuna göre kurulan iki anonim şirket arasında oluşan uyuşmazlık konularına ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında ileri sürülen iddiaların sübut bulmadığı gerekçesiyle İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığı Valilik Görüşü olarak teklif edilmiş olup bu doğrultuda Bakanlığımızca İşleme Konulmama Onayı alınmıştır.
Bakanlığımızca alınmış olan İşleme Konulmama Onayına karşı şikayetçi tarafından itiraz hakkı kullanılarak Danıştay Başkanlığına başvuruda bulunulmuş, Danıştay Başkanlığınca itiraz; “… iddiaların soyut nitelikte kaldığı, … işin devredilmesinin veya devirden sonraki iş ve işlemlerin mevzuata aykırı olduğu yolundaki değerlendirmelerin idari ve/veya adli yargı mercilerinde açılacak davalarda incelenebileceği” gerekçeleriyle reddedilerek Bakanlığımızca yapılan işlemin hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.
Söz konusu Danıştay kararı ve ilgili mevzuatın açık hükümlerine rağmen işleme konulmama kararının yargı denetimine tabi olduğu görmezden gelinerek Bakanlığımızca ihbar ve şikayete keyfi muamele yapıldığı iddiasını ortaya atmak mesnetsiz olmaktan öteye geçemeyeceği gibi bu asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun suçlamalar hakkında Bakanlığımızca yasal süreç başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.