MİMARLAR ODASI'NDAN İMAR PLANI AÇIKLAMASI

banner297

Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş,  Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezleri İle Yunusemre ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde 1/5.000 Ölçekli Revizyon+İlave İmar Planı Hakkında İmar Komisyonu Çalışma Raporuyla ilgili açıklamada bulundu.  İmar planının 16 Temmuz’da askıya çıktığını ifade eden Gümüş, 16 Ağustos'ta askıdan ineceğini söyledi. Konuyla ilgili 20 kişilik imar komisyonu olarak bir toplantı yaptıklarını kaydeden Gümüş, planı incelediklerini ifade etti.  Dilekçeyi askı süreci içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesine vereceklerini açıkladı. 

Manisa 12.08.2021, 16:36
MİMARLAR ODASI'NDAN İMAR PLANI AÇIKLAMASI
banner388

Gümüş, “Mimarlar Odası Manisa Temsilciliğimizde 3 Ağustos 2021 tarihinde imar komisyon toplantısı yapılmış olup Manisa İli Şehzadeler Ve Yunusemre İlçe Merkezleri İle Yunusemre İlçesine Bağlı Muhtelif Mahallelerde 1/5.000 Ölçekli Revizyon+İlave İmar Planı değerlendirilmiştir.  12 maddelik bir görüş belirtildi.  

1. İmar planı açıklama raporunun 1. Madde- amaç, vizyon ve hedefler başlığı altındaki açıklamalarda Manisa’nın kentsel kimlik çalışması net olarak ifade edilmemiş kent kimliğinin ne olacağı belirtilmemiştir. (Turizm şehri, sanayi şehri, tarım şehri, öğrenci şehri vb…)

2-Planda kentimizin vizyonu açısından turizm ile ilgili daha çok alan ayrılmalıdır.  Son dönemlerde ülkemizde özellikle kırsal turizm alanlarına olan ilginin artması Şehrimizde de yeni turizm bölgeleri oluşturmak adına destek vericidir. Örneğin İmar planı ile birlikte büyük oranda yerleşime açılacak olak Yağcılar bölgesinde bu anlamda iyi bir potansiyel olduğu görülmektedir. Ege bölgesinde de Şirince Köyü gibi , Nazarköy gibi , Kozbeyli Köyü gibi birçok başarılı örneği turizm gelişimi açısından  değerlendirebiliriz. Yağcılar Mahallesi de bu örneklere benzer bir karakterde planlanırsa turizm açısından cazibe noktalarından biri haline gelebilir. Özellikle Yağcılar bölgesindeki yapı karakterlerinin nasıl olacağı ile ilgili genel kararlar imar plan notları ile belirlenmelidir. Maalesef plan aşamaları bittikten sonra parsellerde çok farklı karakterlerde yapılar oluşmakta ve estetik anlamda kötü bir yerleşim meydana gelmektedir. Manisa’nın Yuntdağları olarak bilinen bölgesini destekleyici bir güzergahta yer alması da artı bir değerdir.  Şehrimizde kırsal turizm dışında Spil dağı gibi, Gediz nehri gibi Doğal güzelliklerine odaklı sportif faaliyetlerle de desteklenecek (örneğin Dağcılık Sporları, Su Sporları gibi, Havacılık Sporları ) etkinliklere ihtiyaç vardır. Sporcuların ilgisini çekebilecek nitelikte tesisler kazandırmak adına bu tip turizm destinasyonları üzerinde yeterli tesisler sağlamak adına planlama yapılmalıdır. Önümüzdeki 20 yılın planlandığı düşünülürse spor odaklı turizm alanları da önemlidir.

3-Şehrin doğu kısmında daha çok işçi sınıfının yaşayacağı yüksek yoğunluklu planlama yapılmış. Buna karşın Sanayi bölgeleri ise şehrin batısında bulunuyor. Bu durum şehrin genelinde bir trafik sorunu yaşanmasına neden olmaktadır. Bu manada en kısa sürede hafif raylı sistemin şehre kazandırılması gerekmektedir. Otobüs servis güzergahları şehir içinden çıkarılması sağlanmalıdır.

4-Keçiliköy mahallesinde eski planda rekreasyon alanı olarak belirtilen birçok alan konut alanı olarak planlanmıştır. Şehrimizde halkın kullanımına yönelik rekreasyon alanı ihtiyacı var iken yeşil dokunun özellikle yoğun olduğu bu bölgenin yapılaşmaya açılmasının kamu yararı açısından fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. Özellikle bu bölgede 1/5000 ölçekli imar planı çalışması sürerken Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Nazım İmar Planı hakkında Manisa Mimarlar odası olarak itirazımızı ilgili kurumlara bildirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda İzmir Şehir Plancıları Odasının açmış olduğu dava devam etmektedir. Sonuç olarak rekreasyon alanlarının bu tip yapılaşmalara açılmasını doğru bulmuyoruz.

5-İmar planı açıklama raporunun plan notları Genel Hükümlerinin 1.28.1 maddesinde ‘1.28. planlama alanı içerisinde; Turgut Özal, Adnan Menderes, Nurlupınar, Akpınar, Kazım Karabekir, Ahmet Bedevi, Kuşlubahçe, Spil, Barbaros, Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, 50. Yıl, Yenimahalle Cumhuriyet, Fatih ve Hafsa Sultan mahallelerinde ıslah planlarıyla gelişmiş alanlarda; 1.28.1. sağlıklı bir çevre ve yaşam standartı yüksek kentsel alanlar oluşturmak, afet riski taşıyan yapıların dönüşümünü sağlayarak yapı kalitesini arttırmak amacıyla 1/1000 ölçekli planlarda belirlenmek şartıyla bu plandaki yoğunluklar en fazla yüzde 35 oranında arttırılabilir.’ Denilmektedir. Bu maddeye istinaden belirlenen alanların tamamında kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesi halinde yüzde 35 yoğunluk artışı ile gelecek olan ek nüfus 40 bin kişi olarak hesaplanmıştır. Yoğunluk artışı nedeniyle gelecek olan ek nüfusun donatı ihtiyacı ise bu planın gelişme alanlarında sağlanmıştır. Ancak ulaşım ve altyapı sorunları ile ilgili bir çalışma görülmemiştir.

6-Özellikle Eski Cider Yağ Fabrikasının bulunduğu alan ve eski Dericiler Sitesinin olduğu alanda ciddi bir yoğunluk artışı olduğu görülmektedir. Bu durum ileride otopark, trafik yükü, altyapı yetersizliği gibi sorunlara yol açacaktır.

7-İmar planında 1451 hektar alan tarım arazisi imara açıldığı görülmektedir. Manisa’nın verimli topraklarının imara açılacak olması ülkemiz ve şehrimizin geleceği açısından üzücü bir durumdur. Ayrıca yıllardır ülkemiz açısından tarımın gelişimine destek veren Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait tarımsal araştırmaların yapıldığı arazinin büyük bir bölümünün Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesi de Tarımsal geleceğimiz açısından kaygı vericidir. Bu bağlamda verimli Tarımsal Arazilerin imara açılması yerine konut ihtiyaçlarının Bağyolu, Üçpınar, Güzelbahçe gibi daha verimsiz arazilerin olduğu bölgelerde çözülmesi daha doğru olacaktır.

8-İmar planında 7 adet alanda belirlenen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarıyla amaçlanan ne olduğu ve belirlenen alanlar riskli alan olmamasına rağmen neden kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği anlaşılmamıştır. Özellikle Mermerciler sitesi, Hurdacılar Sitesi vb . Küçük işletmelerin olduğu alanlar ticaret ve/veya konut alanı olarak planlanmıştır. Bu İşletmeler hangi bölgelere kaydırılacaktır? Bu bağlamda Kenan Evren Sanayi sitesinin Şehrin Batı girişinde Konut alanları içerisinde sıkışmış bir vaziyette olduğu düşünüldüğünde kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içerisinde birinci önceliği olacak alandır. Şehrin vizyonu açısından bu alanın mevcut doku içerisinde kalmasını doğru bulmuyoruz. 9- Plan geneline bakıldığında Yeşil Alanlar belli noktalarda öbeklenmiş şekilde olduğu görülmektedir. Bu alanlar Konut ve ticaret alanları içerisinde eşit bir şekilde dağıtılmalıdır.

10- Şehrin 20 yıllık gelişimi düşünüldüğünde Sportif faaliyetleri destekleyici, milli sporcularımızın çalışmalarına hitap eden tesisler elde etmek adına özel alanlar oluşturulmalıdır. Örneğin şehrimizde halen hem ulaşım yönünden hem de gelişim aksları anlamında birçok organizasyona hitap edecek bir stadyum bulunmamaktadır. Bununla birlikte aynı alanda tüm sportif faaliyetlere de hitap eden alanlar ayrılmalıdır.
11- Son yıllarda ülkemizde yaşanan sel felaketleri dikkate alındığında şehrimizde bulunan kapalı dere yataklarının üstünün açılması gerekliliği vardır. Ayrıca İmar planında yapılaşma öngörülen alanlarda bu derelerin deşarj yapılmaları düşünülmelidir.
12-Manisa İli, Merkez ilçeleri (Yunusemre ve Şehzadeler) ve bu ilçelere bağlı 15 adet mahalleyi (11adet mülga belde ve 4 adet mülga köy) 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının 4744 hektarlık alanı kapsadığı meskun yerleşim alanlarına ilişkin öngörülen kararlar dikkate alındığında mevcut durumun devamlılığının öngörüldüğü, dolayısıyla alınan sorunların çözümüne yönelik bir açılım getirilmemiş olduğu (trafik, kamusal açık alan gerekliliği vb.) tespit edilmiştir. Planlamanın canlı ve değişken doğası gereği, güncelliğini yitirmiş planların revize edilmesi son derece doğaldır. Bu kapsamda yürürlükte bulunan imar mevzuatı kapsamında revizyon çalışmasına esas alınan kurum/kuruluş görüşleri doğrultusunda sorunların kronikleştiği kentsel alanlarda yine plan aracılığıyla bu sorunların çözülmesi öngörülmelidir. Bu kapsamda askı süreci devam eden 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım İmar Planının meskun alanlarda yer alan trafik sorunu ve kamusal açık alanlarının artırılmasına yönelik herhangi bir çözüm önermediği dikkate alınarak planın bu kapsamda yeniden ele alınması gerektiği sonuç olarak 1/5000 ölçekli imar Planı Manisa’nın imar yoğunluğu taleplerini karşılamak adına gerekliliği aşikardır. Amacımız kentimize gelecek yıllarda da sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olma yolunda destek vermektir.  Öngörülerimizin dikkate alınarak imar planında gerekli revizyonların yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (6)
Rasim Ozan KUŞLUBAHÇELİ 1 ay önce
Yaavvvv geçin bu köhnemiş çağdışı kalmış ideolojik düşünceleri.İşiniz gücünüz istemezük,yaptırmayık.Hollanda da su seviyesinin altına şehirler kurmuşlar.Çevre yolunun kuzey tarafı inara açılsaydı sizleri haklı bulurdum ama düşünceleriniz bu devre göre geri kalmış.Güzelyurt gibi 20 alan olacağını düşünün evler olmuş 2 milyon nereden ev alacak bu beyaz yakalı köleler
Zahireci 1 ay önce
Kerhane yerinde mi kalacak ?
Hasan RAHAT 1 ay önce
Toplumun çıkarlarını savunan mesleğinize yakışır bir rapor olmuş kutlarım.
yorumcu 1 ay önce
Bu planların tamamı halkın cebinden çıkacak. Benim için ön emli olan apartmanıma kat verildi mi? Kentsel dönüşüm için Mütahitler dünyanın parasını istiyor. oturduğum yer 5 katlı 1 kat yerine 2 hatta 3 kat daha verilse dönüşüm için herkes sıraya girer. Kentsel dönüşümde cebimizden para çıktıktan sonra 50 senelik binada oturmaya devam ederiz. Para kolay kazanılmıyor.
osman kurbanoğlu 1 ay önce
Rant Kaygısından uzak ve yapıcı eleştiriler mutlaka dikkate alınmalı. Bu yapıcı önerileri desteklemeyenler iyi niyetli insanlar olamazlar
Rasim Ozan KUŞSUZBAHÇELİ 1 ay önce
Hade ordan çağdışı kalmış zihniyet
33
açık