Manisa Büyükşehir, 9 ATM alanını ihaleyle kiraya verecek

banner297

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 adet ATM alanının ihale ile kiraya verileceği duyuruldu.

Manisa 21.05.2021, 20:59 21.05.2021, 21:05
Manisa Büyükşehir, 9 ATM alanını ihaleyle kiraya verecek
banner388

Resmi İlan Portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilanın konu bölümünde şu detaya yer verildi:

"Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adası, parseli, adresi, mevkii, kira süresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı ATM alanları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. (Kiralanacaktır) İhale; Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
Söz konusu ATM alanları idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır."

İlanda şu detaylar yer aldı:

"Kiralanacak Taşınmazların;

Sıra No
Adresi
Kira Süresi Aylık Muhammen
Kira Bedeli
Geçici Teminat Bedeli Şartname Doküman Bedeli İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Manisa İli Yunusemre İlçesi Yenimahalle Mahallesi 3169 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın içerisindeki MİGROS alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan Mevcutta Akbank ATM’si olan alan 5 Yıl
2.300,00 TL.
 
4.140,00 TL 86,40 TL 02/06/2021 15:00
2 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Manisa İli Yunusemre İlçesi Yenimahalle Mahallesi 3169 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın içerisindeki MİGROS alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan Mevcutta TEB Bankası ATM’si olan alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:05
3 Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile Sorumluluğu Belediyemizde olan, Manisa İli Yunusemre İlçesi Yenimahalle Mahallesi Laleli Yürüyüş Parkında bulunan Mevcutta boş olan 5 numaralı alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:10
 
4 Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile Sorumluluğu Belediyemizde olan, Manisa İli Yunusemre İlçesi Yenimahalle Mahallesi Laleli Yürüyüş Parkında bulunan Mevcutta boş olan 6 numaralı alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:15
5 Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile Sorumluluğu Belediyemizde olan, Manisa İli Şehzadeler İlçesi Akıncılar Mahallesi Hakkı İplikçi Parkında bulunan Mevcutta boş olan 9 numaralı alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:20
6 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Manisa İli Şehzadeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 348 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazdaki Ulupark’ın içerisinde bulunan Mevcutta boş olan 10 numaralı alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:25
7 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Manisa İli Şehzadeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 348 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazdaki Ulupark’ın içerisinde bulunan Mevcutta boş olan 11 numaralı alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:30
8 Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile Sorumluluğu Belediyemizde olan, Manisa İli Alaşehir İlçesi Yenice Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Mevcutta İş Bankası ATM’si olan alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:35
9 Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile Sorumluluğu Belediyemizde olan, Manisa İli Gölmarmara İlçesi Gölmarmara Mahallesi Altı Eylül Meydanında bulunan Mevcutta Garanti Bankası ATM’si olan alan 5 Yıl 2.300,00 TL. 4.140,00 TL 86,40 TL

02/06/2021
15:40İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
                  
                   Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )
2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Tüzel kişi yetkilisinin)
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,
5- İmza sirküleri vermek:
                   Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,         
6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
                   Tüzel kişiler için; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,         
7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- ATM alanları yalnızca Bankalar tarafından ATM cihazı konulmak ve kullanılmak suretiyle ihale edilecektir. İhaleye Bankalar haricinde gerçek ve tüzel kişiler katılamazlar.
9-  Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.
11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.
Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur."
 

Resmi ilan sayfası için tıklayın.

Yorumlar (0)
28
açık