Bakırlıoğlu’dan orman işçileri için kanun teklifi

banner297

Kamudaki geçici işçiler ve taşeron şirket işçileri kadroya geçirilirken orman işçilerinin kapsam dışında bırakıldığını belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu orman işçilerinin kadroya alınması için kanun teklifi verdi.

Manisa 08.08.2021, 10:20
Bakırlıoğlu’dan orman işçileri için kanun teklifi
banner388

TBMM Küresel İklim Değişikliği ve Kuraklık Krizi Araştırma Komisyonu Üyesi olan Bakırlıoğlu Meclis’te verdiği kanun teklifinde mevsimlik orman işçilerinin kadroya geçirilmesi, yangında çalışan işçilere fazla mesai ücretlerinin % 200 artırılarak verilmesini teklif etti.

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu teklifin gerekçesinde; Orman işçileri, geçici statüde mevsimlik işçi olarak 9 ay 29 gün çalıştırılmakta, kalan iki ay süreyle işten çıkarılmaktadırlar. Bazen bu süre daha uzun olmaktadır.  Yaklaşık 8.200 işçi bu şekilde çalışmaktadır.

Kış aylarında alınması gereken işçiler için yangın sezonunun ortasında Haziran ayında 2 bin işçi alımı için iş ilanı verilmiş, alınan işçiler hala göreve başlatılmamıştır.

Ortada olmayan uçaklardan helikopterler kadar önemli başka başka sorunlar vardır.

Son günlerde ülkenin dört yanında meydana gelen orman yangınlarında orman işçileri yaşamlarını hiçe sayarak yangınları söndürmek için çaba harcamışlardır. İşçiler yangınlar sırasında yaralanmışlar, sakat kalmışlar hatta hayatını kaybedenler olmuştur.

Bu durum bize göstermiştir ki orman yangınıyla mücadele profosyenellik gerektiren özel bir iştir.

Bu nedenle orman yangınıyla mücadele işi, itfaiyecilik gibi bir meslek olması gerekmektedir.

Geçici işçilerle, mevsimlik çalışma sistemiyle orman yangınlarıyla mücadele edilemeyeceği görülmüştür.

Orman yangınlarında çalıştırılan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl işe alınacağının garantisi olmadığından ve her yıl başka işçiler işe alındığından kurumda iş düzeni sağlanamamaktadır.

Orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde çalışan işçiler sürekli işçi kadrosuna geçirildiklerinde bu işi meslek olarak yapacaklar ve zaman içerisinde bilgi ve birikimleri ile yangınlarla daha hızlı ve etkin mücadele edeceklerdir ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla mücadelede başarısız olduğunu belirten Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu kalıcı bir orman yangın teşkilatı kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

 

 

Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                               Manisa Milletvekili

 

 

5620 SAYILI KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 4.4.2007 tarih ve 5620 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Ancak mevsimlik ve kampanya işlerine bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir.

MADDE 2- 5620 Sayılı Kanuna aşağıdaki Ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 3- (1) Orman Genel Müdürlüğü emrinde çalıştırılan ve 2021 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici statüdeki işçiler çalışma sürelerine bakılmaksızın sürekli işçi kadrolarına geçirilir. 2020 veya 2021 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu kanun kapsamında değerlendirilir.

(2) Kanunun yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Orman Genel Müdürlüğüne başvuran işçiler sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri müracaat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanır.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu tarih itibarıyla kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanlar, sürekli işçi kadrolarına geçirilmezler.

(4) Birinci fıkra hükümlerine göre geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olmalarından dolayı bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer mali ve sosyal haklarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz. Söz konusu işçilere kanunun yayımı tarihinden itibaren toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki haklar ve belirlenecek ücret artışları uygulanır. 

(5) Sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilere herhangi bir tazminat ödenmez. Bu işçilerin kurumda çalıştıkları sürelere ilişkin olarak hak kazandıkları kıdem tazminatları 1475 sayılı İş Kanunun 14 üncü Maddesine göre ödenecek kıdem tazminatına eklenir. 

(6) Bu kanun kapsamında yapılacak diğer iş ve işlemler için, 5620 Sayılı Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

(7) Bu kanunun uygulanmasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarındaki kısıtlamalar uygulanmaz. 

 (8) Bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir.

MADDE 3- 6831 Sayılı orman Kanunun 72 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü emrinde orman yangınıyla mücadelede çalışan işçilere orman yangınları sırasında günlük çalışma süresi 11 saati aşıp aşmadığına bakılmaksızın günlük 7,5 saati aşan çalışmaları için fazla çalışma ücreti % 200 artırılarak ödenir.

Orman yangınları sırasında her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçiren işçilere 7,5 saati aşan çalışmaları için fazla çalışma ücreti ödenir.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

GENEL GEREKÇE

 

4.4.2007 tarih ve 5620 Sayılı Kanun ile kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanlar sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmişler fakat orman işlerinde çalışanlar kapsam dışında bırakılarak mevsimlik işçi olarak çalıştırılmaya devam edilmiştir.

Orman işçileri, geçici statüde mevsimlik işçi olarak 9 ay 29 gün çalıştırılmakta, kalan iki ay süreyle işten çıkarılmaktadırlar. Bazen bu süre daha uzun olmaktadır.  Yaklaşık 8.200 işçi bu şekilde çalışmaktadır. Geçici işçi oldukları için birçok haktan da mahrum bırakılmaktadırlar.

Son günlerde ülkenin dört yanında meydana gelen orman yangınlarında orman işçileri yaşamlarını hiçe sayarak yangınları söndürmek için çaba harcamışlardır. İşçiler yangınlar sırasında yaralanmışlar, sakat kalmışlar hatta hayatını kaybedenler olmuştur.

Bu durum bize göstermiştir ki orman yangınıyla mücadele profosyenellik gerektiren özel bir iştir. Bu nedenle orman yangınıyla mücadele işi, itfaiyecilik gibi bir meslek olması gerekmektedir. Geçici işçilerle, mevsimlik çalışma sistemiyle orman yangınlarıyla mücadele edilemeyeceği görülmüştür.

Orman yangınlarında çalıştırılan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl işe alınacağının garantisi olmadığından ve her yıl başka işçiler işe alındığından kurumda iş düzeni sağlanamamaktadır.

Orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde çalışan işçiler sürekli işçi kadrosuna geçirildiklerinde bu işi meslek olarak yapacaklar ve zaman içerisinde bilgi ve birikimleri ile yangınlarla daha hızlı ve etkin mücadele edeceklerdir. 

Kanun teklifi ile orman yangınıyla mücadele hizmetleri, mevsimlik işçi çalıştırılacak işler arasından çıkarılacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü emrinde orman yangınlarıyla mücadele işlerinde mevsimlik olarak çalışan işçilerin bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri sağlanacaktır.

Kanun teklifi ile ayrıca orman yangınları sırasında çalışan işçilere fazla çalışma ücretinin % 200 artırılarak ödenmesi ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler için ödenecek fazla çalışma ücreti ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5620 SAYILI KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 4.4.2007 tarih ve 5620 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Ancak mevsimlik ve kampanya işlerine bir malî yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabilir.

MADDE 2- 5620 Sayılı Kanuna aşağıdaki Ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 3- (1) Orman Genel Müdürlüğü emrinde çalıştırılan ve 2021 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici statüdeki işçiler çalışma sürelerine bakılmaksızın sürekli işçi kadrolarına geçirilir. 2020 veya 2021 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu kanun kapsamında değerlendirilir.

(2) Kanunun yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Orman Genel Müdürlüğüne başvuran işçiler sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri müracaat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanır.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu tarih itibarıyla kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanlar, sürekli işçi kadrolarına geçirilmezler.

(4) Birinci fıkra hükümlerine göre geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olmalarından dolayı bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer mali ve sosyal haklarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz. Söz konusu işçilere kanunun yayımı tarihinden itibaren toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki haklar ve belirlenecek ücret artışları uygulanır. 

(5) Sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilere herhangi bir tazminat ödenmez. Bu işçilerin kurumda çalıştıkları sürelere ilişkin olarak hak kazandıkları kıdem tazminatları 1475 sayılı İş Kanunun 14 üncü Maddesine göre ödenecek kıdem tazminatına eklenir. 

(6) Bu kanun kapsamında yapılacak diğer iş ve işlemler için, 5620 Sayılı Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

(7) Bu kanunun uygulanmasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarındaki kısıtlamalar uygulanmaz. 

 (8) Bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenir.

MADDE 3- 6831 Sayılı orman Kanunun 72 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü emrinde orman yangınıyla mücadelede çalışan işçilere orman yangınları sırasında günlük çalışma süresi 11 saati aşıp aşmadığına bakılmaksızın günlük 7,5 saati aşan çalışmaları için fazla çalışma ücreti % 200 artırılarak ödenir.

Orman yangınları sırasında her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçiren işçilere 7,5 saati aşan çalışmaları için fazla çalışma ücreti ödenir.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Yorumlar (0)
25
açık