Memiş’ten Komisyon eleştirisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, düzenlediği basın toplantısında Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı kararları eleştirdi.

Memiş’ten Komisyon eleştirisi

Alınan kararları objektiflikten uzak ve gayri hukuki olarak değerlendiren Memiş, “Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak başta Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey ve bizler, üstünlerin hukukuna değil, hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Tüm idari makamların da, üstünlerin direktiflerine göre değil, hukukun emredici kurallarına göre ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde davranmalarını arzu etmekte ve beklemekteyiz” dedi.
Manisa’da son dönemde gündemi meşgul eden Billboard konusu ile birlikte Valilik Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonun aldığı kararlara ilişkin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş önemli açıklamalarda bulundu. Memiş’e açıklamalarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya’da eşlik etti. Konuşmasının başında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında açıklama yapmayı uygun gördüklerini ifade eden Memiş, “Nihayetinde şeffaf, hesap verebilir ve güvenilir idare olmanın sorumlu davranmaktan, vatandaşa saygıdan geçtiğini ve vatandaşın doğru bilgilendirilmesinin yöneticilerin vicdani sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu cümleden olmak üzere, malumunuz olduğu üzere, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Manisa'mız büyükşehir statüsüne alınan iller arasına girmiştir. Söz konusu Kanun TBMM'de 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilmiş ve 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu Kanun ile büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülen ilimizde il özel idareleri kaldırılmış, köylerin ve belde belediyelerinin tamamı mahalleye dönüştürülmüştür. Aynı zamanda Merkez ilçede Yunusemre ve Şehzadeler adıyla iki ilçe oluşturulmuş ve aynı adlarla iki İlçe Belediyesi kurulmuştur.Gerek kapanan köylerin ve beldelerin malvarlıklarının paylaşımı, gerek ilçe belediyelerinin büyükşehir belediyesine devredilen hizmetlerle ilgili malvarlıklarının büyükşehire devredilmesi ve gerekse Manisa Belediyesinin malvarlıklarının bir kısmının yeni kurulan iki ilçe belediyesine devri ve paylaştırılması, Valilik bünyesinde kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu marifetiyle gerçekleştirilmiştir” dedi.

Kanunda Komisyonun Yetkileri Belli

 Çıkarılan kanunda, komisyonun süresi ve hangi konuları görüşeceğinin net olarak belirtildiğini dile getiren Memiş, “Bunun yanı sıra komisyonun alacağı kararlarda da takdir yetkisi tamamen komisyona bırakılmıştır. Hukuken komisyonun kararlarını verirken, İçişleri Bakanlığı dahil hiçbir merciden emir ve talimat alması söz konusu değildir. Manisa Valiliği bünyesinde kurulan komisyon da, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce oluşturulmuş, personel dağılımı dâhil tüm kararlarını vermiştir. 6360 sayılı Kanunda, Komisyonun süresi ile ilgili olarak doğrudan her hangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin 11 inci fıkrasındaki "Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır." atfıyla net bir süre öngörülmüştür” diye konuştu.

Tek Tek Örnekler Verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş açıklamasında net ifadedeler kullanırken, kanunun getirdikleri ve komisyonun yetkileri noktasında tek tek örnekler verdi. Memiş, “Atıf yapılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; "daha önce yapılan devirler hariç olmak üzere, devir işlemleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. Devir işlemleri kesinleşene kadar söz konusu hizmetler, ilgili belediyesince yürütülmeye devam olunur. 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 16 ncı fıkrasında, 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesindeki düzenlemeye paralel bir düzenleme daha mevcuttur. Buna göre, "belediye hizmetlerinin aksaması hâlinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede, bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. Buradan yola çıkarak, daha önceki uygulamalarda kanunen Devir Tasfiye ve Paylaştırma komisyonlarına tanınan sürenin bir bitim tarihi olduğuna göre, 6360 sayılı Kanunda da olması gerekmektedir. Bu tarihte, 6 aylık sürenin bitim tarihi olan 30 Eylül 2014 tarihidir” şeklinde konuştu.

Bunlar Ne Anlama Geliyor

 Kanunda belirtilen maddelerin ne anlama geldiğine ilişkin açıklamaları sürdüren Mmeiş, “Esas itibariyle bu süre içerisinde; Komisyonun verdiği kararlar kesindir ve herkes tarafından bağlayıcıdır. Komisyon kararlarını, idari dava açma süresi içinde ancak değiştirebilir, bunun haricinde değiştirmesi mümkün değildir. Komisyonun kararlarını değiştirebilmesi için; Verdiği kararlarla ilgili olarak idari yargıda iptal kararının verilmiş olması gerekir. Açık bir şekilde hukuka aykırı olan kararları geri alınabilir veya değiştirilebilir. Bu nedenle, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı kararlardan idari yargı mercilerince iptal edilenler var ise, ancak onların yerine geçecek şekilde karar almak üzere toplanmaları mümkündür. Bunun yanında, komisyonun ihale konusu edilmiş ve sözleşme bitiş tarihi komisyonun süresini aşmış olan konularda karar vermek üzere toplanması yerine, tarafların konuyu yargısal işlemlerle çözmesinin daha uygun olacağının kabulü gerekmektedir. Hatta, sözleşmelerdeki hükümlerin dikkate alınması ve buna göre hareket edilmesinin hakların muhafazası açısından daha önemli olduğu veya olacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Bu hukuki ve yasal zemine uygun olarak, anılan komisyon Taşıt Araçları ve İş Makinalarının dağıtımının idari yargıca iptali sonucu toplanarak yeni bir karar almış ve bu karar uygulanmıştır. İtirazımızda olmamıştır. Bunun yanında, komisyon açık hukuki bir hata sonucu, görev itibariyle büyükşehir belediyesi uhdesinde olan mezarlıkların ilçe belediyelerinde kalmasına yönelik kararlarını, bu yerlerin büyükşehire devredilmesi yönünde değiştirmiştir. Bu durumda doğru bir yaklaşımdır” dedi.

Komisyonun Aldığı Kararlarda Hukuki Hatalar Var

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı bazı kararlarla tamamen hukuki hata içerisine girdiğinin altını çizen Memiş, “Bunlardan birkaç örnekle sizleri aydınlatmak istiyorum: Komisyonca, içerisinde su deposu bulunan Akhisar Belediyesi’ne ait bir arsanın büyükşehire verilmiş olmasına rağmen, komisyon yeniden karar alarak arsanın Akhisar Belediyesi’nde kalmasına karar vermiştir. Halbuki arsanın içerisinde su deposu vardır ve bu görev MASKİ'nindir. Doğal olarak arsanın da MASKİ'de kalması gerekir” dedi.

Yangından Mal Kaçırır Gibi Davranılıyo

Yine Komisyonda, daha önce hiç karar verilmiş olmamasına rağmen, Reklam Materyalları ile ilgili olarak verilen kararların son günlerde gündemi meşgul ettiğini hatırlatan Memiş, “Söz konusu materyaller, daha önce ihale konusu yapılmış ve bir firmaya ihale edilmiştir. İhalenin süresi, 31 Temmuz 2015 tarihi itibariyle sona ermiştir. Sözleşme gereği, Manisa Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesi gereken materyaller, büyükşehir belediyesinin bilgisi dışında ve yangından mal kaçırırcasına ilçe belediyelerine teslim edilmiştir. Büyükşehir Belediyemiz Manisa Belediyesinden dönüşmüş ve onun devamıdır. Özel hukuk konusu olmuş sözleşmelerin tarafı da Büyükşehir Belediyesidir. Burada sorulması gereken soru, kamuya ait malların hangi belediyelere ait olduğuna karar verme yetkisi ve hakkı özel bir firmaya hangi Kanunla verilmiştir? Bir diğer cevap bulması gereken konu, bu firma hangi kamu gücüyle, hangi ilçe belediyesinin ne kadar materyale sahip olduğuna karar vermiştir” diye sordu.

Komisyon Kararlarının Arkasına Sığınıyorlar

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin daha önce reklam materyallerinin firma tarafından ilçe belediyelerine verilmesinin hukuki olduğunu savunduğunu hatırlatan Memiş, “Sayın Çerçi’nin iddia ettiği gibi madem bu materyallerin firma tarafından ilçe belediyelerine verilmesi hukuki idi, şimdi neden baskı sonucu aldırdıkları Valilik Komisyonu kararının arkasına sığınmakta ve zafer kazandıklarını ilan etmektedirler? Hepsinden önemlisi, bahsedilen İçişleri Bakanlığı görüşünün kendilerine giden görüşle, Büyükşehir Belediyemize verilen görüşün neden farklı olduğudur? Ve görüşte kesin, bağlayıcı ve emredici bir durumun bulunup bulunmadığıdır? Bir başka konu, Valilik komisyonunun verdiği ve şahsımın Büyükşehir Belediyesi adına şerh koyduğu kararların, kararına dayanak yaptığı, cadde, bulvar, sokak, park, bahçe ve meydan dağılımları kıstasının ne kadar geçerli olduğudur? Komisyonun görev süresi 30 Eylül 2014 tarihinde bittiğine ve bu tarih itibariyle de henüz bu dağılımlar yapılmadığına göre, zamanında alınacak bir karar da böyle bir kıstası dikkate alabilecek miydi? Bu tarih itibariyle, bu dağılım kararı henüz alınmamış olsaydı, komisyon kararını neye göre alacaktı? İşte tüm bu sorular, komisyonun aldığı kararların objektiflikten uzak ve gayri hukuki olduğunun en somut göstergesidir” dedi.

Akhisar’da Otoparklar Büyükşehir Belediyesi’ne Devredilmedi

Açıklamalarına ilçelerde yapılan paylaşımları örnek göstererek sürdüren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, “Otoparklar, büyükşehir belediyesinin sorumluluğundadır. Ancak, Akhisar’daki kapalı otoparklar büyükşehir belediyesine devredilmemiş ve Komisyon zamanında bu konuda karar vermemiştir. Valilik, konunun düzeltilmesi yönünde yazdığımız yazıları da Akhisar Belediyesinin verdiği yanlış cevaplara itibar ederek geçiştirmiştir. Hukuk ve kamu idaresi ciddi bir iştir. Geleceğe ışık tutacak kararlar, varsayımlarla, dayatmalarla, insanların hukuka uygun olmayan taleplerine göre şekillenemez. Aksi durum, oluşan her yeni şartta, alınan idari kararların sürekli değiştirilmesi sonucunu doğurur. Yeni bir idari yapılanma oluştuğunda, yeni bir siyasi durum doğduğunda, yeni talepler ortaya çıktığında bir yıl sonra, iki yıl sonra yine komisyon toplanıp farklı kararlar mı alacaktır? Yol, cadde meydan gibi alanlarda, belediye meclisinin yeni bir tasarrufuyla değişiklik olduğunda, komisyon her defasında toplanıp yeni kararlar mı alacaktır? Bunun böyle olmamasının temelini, "hukuki istikrar ve güven ilkesi" oluşturur” diye konuştu.  

Hukukun Üstünlüğüne İnanıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve bürokratlar olarak üstünlerin hukukuna değil, hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirten Memiş, “Tüm idari makamların da, üstünlerin direktiflerine göre değil, hukukun emredici kurallarına göre ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde davranmalarını arzu etmekte ve beklemekteyiz. Bu çerçevede, herkesin hukuka saygılı, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız ve tarafsız yargısının verdiği kararlara saygılı olarak, açılan davaların sonucunu beklemesi ve ona göre davranmasını istiyoruz. Yangından mal kaçırmadığımıza, batan geminin de mallarını kurtarmadığımıza göre, idari yargının vereceği kararları beklemek ve ona göre hareket etmek en doğru yöntem olacaktır” dedi.

Zaferi En Son İzmir’de Kazandık

Konuşmasının sonunda, billboardlarla ilgili “Bilboard savaşında zafer Yunusemre belediyesinin” şeklinde bir açıklama yapıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, “Basına yansıdığı kadarıyla, bilboard savaşında zafer Yunusemre belediyesinin denmiş. Arkadaşlar, bu topraklarda zafer en son İzmir'de 9 Eylül'de Yunana karşı kazanılmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
rahman dönmez - 3 yıl önce

syn memiş 6360 sayılı kanundan bahsediyorsunuz ama kanunda itfaiye eri havuz sistemine dahil edilemez yazıyor ama hukuksuz üstü kapalı ben ve diğer tüm arkadasları mağdur ettiniz bunlardanda konuşun isterseniz !6360 sayılı kanun sadece manisaya hazırlanmış sanırım.