Çok sayıda kişi kamu görevinden ihraç edildi

Üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kamudan 2853 kişinin görevine son verildiği açıklandı. 

Çok sayıda kişi kamu görevinden ihraç edildi

FETÖ operasyonarı kapsamında Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı.
Kamu görevinden ihraç edilen personel sayıları şöyle:
Danıştay: 8 kişi ihraç edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü: 2687 personel ihraç edildi.
Sağlık Bakanlığı: 838 kişinin ilişiği kesildi.
Diyanet: 135 personel ihraç edildi.
Deniz Kuvvetleri: 149 asker görevden alındı.
649 akademisyenin görevine son verildi.
Üç yeni KHK ile birlikte, 
- Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.
- İlkokul mezunları uzman onbaşı ve çavuş olabilecek.
- Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.
- 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

TEKRAR AÇILAN GAZETELER
Daha önceden kapatılması kararlaştırılan bazı gazeteler ise tekrar açıldı. Açılan gazeteler şöyle:  Şuhut'un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA İLİŞKİN KHK MADDELERİ
BİLGİ NOTU

 1. Türk Ceza Kanununun bazı suçlarda Bakanlıkça Resmî Gazete'de yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönülmeme halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilmelerine imkân sağlanmaktadır.
 
 1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyelerine üniversite ödeneği yeniden düzenlenmektedir. Sınıftan öğretim elemanları; yeniden atanamayanlara, akademi dışındaki Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanmaları düzenlenmektedir. Akademideki öğrencilere Milli Savunma Bakanlığına bağlı okullarda bulunan emsali askeri öğrenciler gibi memuriyetten sayılma düzenlenmektedir. Akademi’de döner sermaye işletmesi kurulmaktadır.
 
 1. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç fazlası ve standart dışı malzemelerinin bedelli veya bedelsiz devir işlemlerinin (EGM’de olduğu gibi) 4645 sayılı kanun hükümlerine göre yürütülmesi imkânı sağlanmaktadır.
 
 1. Yeni teşkilat yapılanmasına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün araçların tescillerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılması amaçlanmaktadır.
 
 1. Yeni teşkilat yapılanmasına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçların plakaları düzenlenmektedir.
 
 1. Yeni teşkilat yapılanmasına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün araçların muayenelerinin ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılması amaçlanmaktadır.
 
 1. Terör veya örgütlü suç faaliyetleri ya da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konulan eşyanın, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç, sarf malzemesi nevinden olması ve delil olarak saklanmasına gerek kalmaması koşuluyla; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatları tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.
 
 1. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun yönetmelik çıkarma yetkisini düzenleyen dayanak maddesi tereddütleri gidermek için açıklığa kavuşturulmuştur.
 
 1. Jandarma personeline ödüle ilişkin olarak Emniyet personelindeki haklar tanınmaktadır.
 
 1. Yeni yapılanmaya uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için adli yardım (avukat temini) imkânı sağlanmaktadır.
 
 1. Mevcut Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin, mecburi hizmet sürelerinin kalan kısmının aynen devam etmesi ve insan kaynağında sıkıntı yaşanmaması için düzenleme yapılmıştır.
 
 1. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı “28”den “31”e çıkarılarak kaynak genişletilmektedir.
 
 
 1. Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddinin uygulanacağı açıklığa kavuşturulmaktadır.
 
 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde olduğu gibi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi adına okudukları üniversite veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılmasına imkân sağlanmaktadır.
 
 1. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tertiplenen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erlerin birliklerinde görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, küçük sıhhi işlemleri yapmaya yetkili olmalarını sağlayan düzenleme yapılmıştır.
 
 1. Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanununa (genel kolluk vasfı vurgulanması için) Sahil Güvenlik Komutanlığı da eklenmiştir.
 
 
 1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun yönetmelik çıkarma yetkisini düzenleyen dayanak maddesi tereddütleri gidermek için açıklığa kavuşturulmuştur.
 
 1. Sahil Güvenlik personeline adlî yardım konusunda Emniyet personelindeki haklar tanınmaktadır.
 
 1. Mahallin güvenlik amirleri; arasına yeni statüye uygun olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı için Sahil Güvenlik Bölge Komutanı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı ile Sahil Güvenlik Gemi/Bot Komutanı eklenmektedir.
 
 1. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okuyan öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece yurtdışı gündelikleri düzenlenmektedir.
 
 1. Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askerî birliklerde olduğu gibi, yeni yapılanma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile sivil memur ve hizmetlilere yolda geçen süreler için ayrıca yol masrafı ve yevmiye verilmesinin önüne geçmeye yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde olduğu gibi, Birlik halinde, Uluslararası anlaşmalar gereğince yabancı ülkelere gönderilecek Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının harcırahları düzenlenmiştir.
 2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkan ve Üyeleri ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının TSK’dan ayrılma nedeniyle tanımlanmamasından doğan eksiklik ortadan kaldırılmıştır.
 
 1. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulan veteriner hizmetleri ile gıda, denetim ve kontrol hizmetleri düzenlenmiştir.
 
 1. Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucularının operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilmesini; ayrıca, gönüllü güvenlik korucularının da aynı usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilmesini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
 1. Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, sistemi etkinliğe kavuşturmaya yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
 1. Özel güvenlik yönetici ve temsilcisi olmanın şartları yeniden belirlenmektedir. Belirli sayı üzerinde özel güvenlik istihdam edilen yerlerde özel güvenlik sorumlusu bulundurma mecburiyeti getirilmiştir.
 
 1. Mülkî idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler almaya yetkili kılınmıştır.
 
 1. Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırları şeklinde genişletilmiştir.
 
 1. Özel Güvenlik görevlisi olma şartları yeniden düzenlenmiştir.
 
 1. Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketlerin faaliyet izninin iptali düzenlenmiştir.
 
 1. Yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan trafik idari para cezalarının tahsili kabiliyetini artırmak için düzenleme yapılmıştır.
 
 1. Trafik Kanununda yer alan araç muayene raporu ve tescil belgesi yeniden düzenlenmiştir.
 
 1. Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterlere devri sağlanmış; polisin insan kaynağı tasarrufu yapması amaçlanmıştır.
 
 1. Siber suçlarla mücadeleye ilişkin Emniyet Teşkilatının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 
 1. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanundaki cezalar artırılmıştır.
TEDBİRLER
 
 1. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması sebebiyle kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarların ödenmesi engellenmiştir.
 
 1. Bazı emniyet personeli kamu görevinden çıkarılmıştır.
 
İşte ihraç edilenlerin tam listesi;
LİSTE 1 Tıkla öğren 


LİSTE  2 Tıkla öğren 

LİSTE 3 Tıkla öğren 

LİSTE 4 Tıkla öğren 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.