banner278

TÜRK METAL SENDİKASI'NDAN ÖZALTIN'A CEVAP!

Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi tarafından yazılı bir açıklamayla eski başkan Mehmet Ali Özatlın'a cevap verildi. Yazıda, "Mehmet Ali Özaltın isimli şahıs yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin ortaya çıkarılmasının verdiği kin saikiyle halen hareket etmekte" ifadelerine yer verildi.

banner292
TÜRK METAL SENDİKASI'NDAN ÖZALTIN'A CEVAP!

TÜRK METAL SENDİKASI’NDAN ÖZALTIN’A CEVAP!    Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi tarafından yazılı bir açıklamayla eski başkan Mehmet Ali Özatlın’a cevap verildi. Yazıda, “Mehmet Ali Özaltın isimli şahıs yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin ortaya çıkarılmasının verdiği kin saikiyle halen hareket etmekte” ifadelerine yer verildi.    2008 Yılında Türk Metal Sendikası Genel Merkezi tarafından görevinden alınan Mehmet Ali Özaltın, Ankara 4. iş mahkemesinin kararı iptalinden sonra Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından da kararın onandığını açıkladı. Özaltın, sendikanın hemen genel kurula gitmemesi durumunda suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.  ÖZALTIN’A CEVAP!       Türk Metal Sendikası Manisa 1 No’lu Şubesi Yönetim Kurulu konuyla ilgili bir açıklama gönderdi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Türk Metal Sendikası Manisa 1 No’lu Şubesi Yönetim Kurulu son günlerde kendini gündeme getirme gibi nafile bir gayret içinde olan Mehmet Ali Özaltın isimli şahsın, gazete, radyo ve televizyonlarda yaptığı kamuoyunu yanıltıcı ve yalan/yanlış açıklamalar üzerine, aşağıdaki hususları yerel ve ulusal medyanın bilgisine sunmayı kararlaştırmıştır.
Adı geçenin iddia ettiğinin aksine bir dönem başkanlığını yaptığı  Türk Metal Sendikası Manisa Şubesi’nin yeniden faaliyete geçirilmesi mümkün değildir. 
1.Öncelikle ifade etmek gerekirse, adı geçenin Türk Metal Sendikası Manisa Şubesi’nin genel merkez yöneticileri tarafından işgal edildiği hususu tamamen asılsızdır. Bu konuda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu şikayet, savcılığın 2008/4720 sayılı kararı ile takipsizlikle sonuçlanmıştır.
2.Bilindiği üzere o dönem Manisa şubesinde görev alan zorunlu organlarındaki asil ve yedek üyelerin tamamına yakını , o dönem şubeye idari ve mali denetim amacıyla gelen Genel Merkez Yöneticilerine  şikayetlerini yinelemiş ve yeniden yapılanmaya imkan vermek amacıyla görevlerinden 06.10.2008 tarihinde istifa etmişlerdir. Hal böyle olunca kurullarda görev alan üyelerin büyük çoğunluğunun istifası nedeniyle toplantı nisabının altında kalınması, işbu kurulların yasa ve tüzük hükümleri karşısında işlerliğini yitirmesi durumu hâsıl olmuştur. İşte Sendikamız Genel Yönetim kurulu 07.10.2008 tarihinde almış olduğu 595 sayılı karar ile kurulları toplanamaz hale gelmiş Manisa Şubesinin faaliyetlerinin durduğuna dair karar almıştır. Bu kararla sendikamız genel yönetim kurulu manisa şubesini kapatmamış, faaliyetlerini yürütemeyecek hale geldiğini yani acziyetini tesbit etmiştir.
3.Manisa Şubesinin kapatılması genel yönetim kurulu kararı ile değil müvekkil sendikanın 03-05 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan 13. Olağan Genel Kurul kararı ile olmuştur. Karar kesinleşmiş vaziyettedir. Zira genel kurul tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen şube kapatma kararına karşı 1 aylık süre içerisinde açılmış bir dava bulunmamaktadır. Burada şunu net bir şekilde ayırt etmek gerekmektedir. Ankara 4. İş Mahkemesinin kararı sendikamız Genel Yönetim Kurulunun 07.10.2008 tarih ve 595 sayılı kararı ile ilgilidir ve bir nevi bu kararın gereksiz olduğuna dairdir. Yoksa Manisa Şubesinin kapatılmasına yönelik asıl karar olan 03-05 Nisan 2009 tarihindeki Genel Kurul kararının iptaline yönelik asla değildir. Dolayısıyla dava esnasında (03-05 Mayıs 2009 tarihleri arasında) gerçekleştirilen sendikamız genel kurulu ile genel yönetim kurulu kararı bir nevi tasvip edildiğine ona geçerlik kazandırıldığına göre kesinleşmiş genel kurul kararı çerçevesinde yönetim kurulu kararının iptalinin pratik hiçbir neticesi kalmamıştır. Kısacası Ankara 4. İş Mahkemesinin kararı şu an için konusuzdur ve uygulama imkanı bulunmamaktadır. 4.Yaşanan hadiseler karşısında sürekli dillendirdiğinin aksine Mehmet Ali ÖZALTIN değil asıl kendisi tarafından sendikamızın mağdur edildiği çok açıktır. Nitekim yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ciddiyetine tanık olan sendikamız yönetim kurulu 08.10.2008 tarihinde denetleme kurulunu Manisa şubesinde denetimde bulunmak üzere göreve çağırmıştır. Çağrı akabinde sendikamız genel denetleme kurulu 09/10 Ekim 2008 tarihleri arasında Manisa şubesinde yapmış olduğu denetimde 29 maddelik yolsuzluk ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır.  Tesbit edilen yolsuzluk ve usulsüzlükler karşısında Mehmet Ali ÖZALTIN Disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Disiplin kurulu gerekli soruşturma prosedürlerini ikmal ederek 30.10.2008 tarihinde Mehmet Ali ÖZALTIN’ı görevden uzaklaştırmış, ihlallerin ağırlığını dikkate alarak üyelikten ihraç istemiyle ayrıca genel kurula da sevk etmiştir.
5.M.Ali ÖZALTIN Türk Metal Sendikasının 03-05 nisan 2009 tarihleri arasında yapılan 13.Olağan Genel Kurulu’nda alınan bir kararla üyelikten de çıkarılmıştır. M.Ali ÖZALTIN kendisine tebliğ olunan gerek ŞUBENİN KAPATILMASI gerekse ÜYELİKTEN ÇIKARILMASINA yönelik Genel Kurul Kararına karşı süresi içerisinde dava da açmamış, bu kararlar kesinleşmiştir. Ancak disiplin kurulu kararının iptaline karşı Ankara 11. İş Mahkemesinin 2008/909 Esas sayılı dosyasında açmış olduğu dava 01.03.2011 tarihinde 2011/135 Sayılı Mahkeme kararı ile REDDEDİLMİŞ, işbu karar da kesinleşmiştir. Kısacası M. Ali ÖZALTIN sendikamız üyesi  olmadığı için sendikamızda görev alması da mümkün değildir. Yine bahsettiği şube, genel kurul kararı ile kesin olarak kapatılmıştır ki artık bundan sonra şubenin ihyası mümkün olsun. Bu sebeple yapılan açıklamalar laf kalabalığından başka bir anlam taşımamaktadır. 6.Sendikamız Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurullarının M.Ali ÖZALTIN’a yönelik subjektif davranmadığı, işlemlerinde haklı olduğu gerek Manisa Cumhuriyet Savcılığının hazırlamış olduğu İDDİANAME ve gerekse Manisa Ağır Ceza Mahkemesinin bu şahsın cezalandırılmasına yönelik kararı ile net olarak kanıtlanmıştır. Nitekim M.Ali ÖZALTIN hakkında Sendika Denetim ve Disiplin Kurulu raporları 04.11.2008 tarihinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılmış, tespit olunan onlarca usulsüzlük ve yolsuzlukla ilgili olarak, bu şahıs hakkında soruşturma başlatılmış, soruşturma akabinde zincirleme şekilde; dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçlarından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca 11.03.2009 tarihli  İDDİANAME düzenlenmiştir. Yine düzenlenen iddianamenin gerçekliği Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama ile ortaya çıkmış isnad edilen tüm suçlamalardan M.Ali ÖZALTIN 2009/368 Esas, 2011/ 158 Karar sayılı karar kapsamında 6 YILA YAKIN CEZA ALMIŞ, BELİRLİ HAKLARDAN DA YOKSUN BIRAKILMIŞTIR. Ceza almış olduğu bu suçlar ,açıkça YÜZ KIZARTICI mahiyettedir. BUNDAN SONRA SENDİKACILIK YAPMASINA KESİNLİKLE  ENGELDİR.Şunu da belirtmek gerekirse M.Ali ÖZALTIN Manisa Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sırasında sendikamızdan elde ettiği haksız kazançları pişman olduğunu belirterek iade etmek zorunda kalmıştır.  Bu itibarla M.Ali ÖZALTIN aleyhindeki bunca yargı kararına rağmen uygulama imkanı olmayan bir kararı bahane ederek yine aynı yolsuzluk ve usulsüzlüklerine kaldığı yerden devam edebilmek için mi çaba sarfetmektedir?..
7.Sendikamız Türk Metal bilindiği üzere yaşanan hadiseler karşısında Manisa Şubesi yerine yeni bir şube kurulmasının daha uygun olacağı kanaatine varmış ve 22.10.2008 tarihinde Manisa 1 nolu şubesini açmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki; M. Ali ÖZALTIN tarafından Manisa 1 Nolu Şube Kurulmasına yönelik Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun almış olduğu karara karşı bu sefer de Ankara 6.İş mahkemesinde açtığı 2009/75 Esas sayılı davayı da 15.12.2009 Tarih ve 2009/784 Karar sayılı Karar ile kaybetmiştir. İşbu karar da yine kesinleşmiştir. 27.12.2008 tarihinde gerçekleştirilen Manisa 1 nolu Şube Genel Kuruluna karşı ise açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Dolayısıyla Manisa 1 Nolu Şubesinin kapatılarak yeniden Manisa Şubesinin açılması bu açıdan da mümkün değildir. Özetle M.Ali ÖZALTIN yolsuzluk ve usulsüzlüklerinin ortaya çıkarılmasının verdiği kin saikiyle halen hareket etmekte ve şimdiye kadar çiğnediği hukuk kurallarını kullanarak açıkça mevcut statükosunun devamı yönünde son  çırpınışlarda bulunmaktadır. 
Yukarda bahsedilen açıklamalarımız ışığında M.Ali ÖZALTIN’ın vermiş olduğu beyanatların ciddiye alınır bir tarafı bulunmadığını gerek Manisa Kamuoyu ve gerekse üyelerimiz ve tüm sendikal camia ile paylaşır en derin saygılarımızı sunarız. “  

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.